18 października 2017 r. – Ciekawe pytania i interpelacje z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lubartowie

DSCN2908

Zamieszczamy fragment  protokołu -Interpelacje i zapytania radnych – z październikowej sesji Rady Powiatu w Lubartowie. Materiał jest dość obszerny, ale jest na tyle interesujący, że warto się z nim zapoznać.

Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Antoni Bielski zwrócił się o odpowiedź na piśmie w następujących sprawach:
1) Dlaczego władze powiatu zaniedbywały bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gmin
Michów i Abramów?
Radny zacytował fragment pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 czerwca
2016 r. skierowanego do Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego, a mianowicie: „Z danych
dysponenta obsługującego gminę Michów wynika, że dostępność miejscowości gminy dla
zespołów jest zróżnicowana, w szczególności zdiagnozowaliśmy niesatysfakcjonujące czasy
dotarcia na miejsce zdarzenia odnośnie miejscowości w zachodniej części gminy. Jednocześnie
należy zaznaczyć, że blisko 89% interwencji przeprowadzają zespoły ratownictwa medycznego z
miejscem stacjonowania w Lubartowie, a pozostałe zaś zespół z Kocka.(…) Sam ten fakt
powoduje wydłużenie czasu dotarcia o kilka minut.” Dalej radny wyjaśniał, że karetka stacjonuje
przy szpitalu w Lubartowie i pismo to skierowane było w celu przesunięcia karetek, które
obsługują Kamionkę, Michów i Abramów na część zachodnią, gdyż sam przejazd przez
Lubartów zajmuje w zależności od ruchu ok. 12 min. Tymczasem zgodnie z przepisami czas
dotarcia karetki wynosi do 15 min. Zarząd do tego nie przychylił się.

Dalej radny cytował kolejne pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. skierowane do
Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego: „Mając na uwadze zapewnienie równego dostępu
do świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne dla mieszkańców województwa
lubelskiego, w dniu 19 lipca 2016 r. zorganizowane zostało spotkanie z udziałem dysponentów
systemu, dotyczące omówienia proponowanych zmian w zakresie funkcjonowania systemu. W
przypadku rejonu 06/04, w którym położone są gminy Michów i Abramów, obsługiwanego przez
SPZOZ w Lubartowie, punktem wyjścia dla dyskusji były zgłoszenia dysponenta, samorządów
lokalnych oraz przede wszystkim dane, z których wynika, że ok. 80% wyjazdów do gminy Michów
jest realizowanych z przekroczeniem normy czasu dotarcia.” Czyli na 10 wyjazdów 8 jest z
przekroczeniem czasu, o jakim bezpieczeństwie mówimy? – pytał radny. Wprawdzie nikt tego
nie dociekał, ale być może, z powodu nie dotarcia karetki na czas, przez te lata jakieś osoby
straciły życie. Są to trudne sprawy, stąd pytania radnego.
Dalej radny przypomniał, że na sesji w dniu 30 września 2015 r. miał uchwały rad gmin
Michów i Abramów i chciał je przedstawić i udokumentować zasadność powstania podstacji
pogotowia ratunkowego w Michowie, jednak nie został dopuszczony do głosu. Nie zostało też
odczytane pismo wręczone Przewodniczącemu Rady w sprawie przeniesienia karetki.
Pytanie brzmi: Kto odpowiada za to, że 80% wyjazdów karetek do tych miejscowości
realizowane było z przekroczeniem dozwolonego czasu, co narażało zdrowie i życie
mieszkańców tych gmin?
Od 1 września br. na mocy podpisanego porozumienia, gminy Michów i Abramów
obsługiwane będą przez karetkę pogotowia w Baranowie. W związku z tym radny pytał, czy
zostało podpisane porozumienie z Powiatem Puławskim, co do tego gdzie będą kierowani
pacjenci do szpitala, czy w Lubartowie, czy w Puławach? Czy pacjenci będą kierowani zgodnie
z rejonizacją, z powiatu lubartowskiego do szpitala w Lubartowie, a z gminy Baranów do
szpitala w Puławach?
2) Czy Starostwo prowadzi kontrole przewoźników komunikacji autobusowej w zakresie
kursowania autobusów zgodnie z ich rozkładem jazdy?
Wprawdzie na skutek interwencji radnego dotyczącej Michowa sytuacja przez ostatnie dwa lata
poprawiła się, ale we Wspólnocie Lubartowskiej opisano sytuację, jaka się dzieje w gminie
Niedźwiada. Radny po to walczył o rozkłady jazdy na przystankach, aby łatwiej było sprawdzić
jak przewoźnicy jeżdżą, ale ktoś ze Starostwa to powinien kontrolować. Radny pytał także, czy
pasażerowie mogą składać skargi w Starostwie i do kogo, jeżeli autobus nie kursuje zgodnie
z rozkładem jazdy?
Radny pytał też, kto odpowiada za budowę i remonty wiat przystankowych oraz porządek na
tych wiatach?
3) Radny prosił o wyjaśnienie, co Zarząd Powiatu zamierza robić dalej z budową „po
starym szpitalu”?
Kolejny przetarg nie doszedł do skutku i mieszkańcy powiatu pytają, dlaczego władze powiatu
zdecydowały się na tak drogą inwestycję bez środków zewnętrznych? Jakie środki zamierzają
przeznaczyć na dokończenie tej budowy, czy może mają inne propozycje wyjścia z tej trudnej
sytuacji? Czy Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę, że koszty dokończenia tej budowy, a także
koszty wyposażenia oraz utrzymania tego budynku na długie lata odcisną piętno na
inwestycjach, nie tylko powiatu, ale i gmin powiatu. Powiat nic nie zrobi, jeżeli gminy nie
dołożą co najmniej 50%. Radny przestrzegał przed zadłużeniem i powtórzeniem sytuacji
finansowej, jaką ma Powiat Łęczyński, który wszędzie szuka oszczędności.
Radny prosił o odpowiedź na poruszane tematy w formie pisemnej.
Radny złożył na ręce Przewodniczącego pisma:
1) LUW w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 r. znak: ZD-II.6310.75.2016;
2) Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego z dnia 28 lipca 2017 r. znak: BPKS/012/07/17;
3) Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. znak: ZD-II.6310.88.2017.

Przewodniczący Rady Henryk Zdunek zauważył, że wspomniane przez radnego pismo było i jest
dostępne dla wszystkich radnych w teczce z pismami do wglądu radnych.

Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, jako radny – nawiązując do zapytań radnego Bielskiego,
zwrócił się do Zarządu Powiatu o odpowiedź na piśmie na następujące pytania:
1) Kto podejmuje decyzję o miejscu stacjonowania i liczbie zespołów ratowniczych
działających na terenie powiatu lubartowskiego? Ciągle pojawiają się sugestie, że szpital,
że Zarząd Powiatu – może dobrze było by usłyszeć to oficjalnie i mieć to „na papierze”?
2) Kto decyduje o tym, gdzie jest wieziony pacjent przez zespół ratowniczy?

Starosta dodał, że wprawdzie na sesjach wielokrotnie była mowa na temat kompetencji rady
powiatu i zarządu powiatu w tym zakresie, ale jeżeli taka informacja będzie oficjalnie na piśmie
wówczas będzie można powoływać się na taką odpowiedź za każdym razem, gdy pytania będą
się powtarzać.
Radny Janusz Pożak mówił o tym, że zwrócił się do niego przedsiębiorca z firmy POLCOM,
która mieści się w Chlewiskach i prosił o naprawę drogi powiatowej na odcinku Serniki
–Chlewiska. Firma produkuje bardzo precyzyjne narzędzia, a podczas ich transportu powstają
rysy najprawdopodobniej z powodu przejazdu uszkodzoną drogą.
Radny Przemysław Kural pytał, dlaczego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Lubartowie nie można znaleźć wyników przetargu na remont, przebudowę
i rozbudowę zespołów budynków położonych przy ul. Słowackiego 7. Przetarg odbył się
17 marca 2014 r. , a plik dotyczący przetargu został usunięty.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej limit na 2017 r. na powyższą inwestycję wynosi 522 693
zł i w związku z tym radny Kural pytał, ile z tych pieniędzy już wydano i na co, oraz na co
jeszcze pieniądze będą wydane? Na placu teoretycznie nic się nie dzieje, jednak codziennie
parkuje tam kilka samochodów osobowych – radny pytał, co ci ludzie tam robią?
Radny Andrzej Kardasz stwierdził, że dołącza się do pytań, które padły na temat przebudowy
i remontu domu kultury. Kolejny przetarg, kolejne oferty, tym razem więcej – różnica w cenie to
parę mln zł. Sprawa dalej stoi w martwym punkcie. Czas ucieka. Budynek niszczeje. Sprawą
zainteresowani są już nie tylko mieszkańcy Lubartowa, ale prasa i mieszkańcy całego powiatu.
Radny wcale by się nie zdziwił, gdyby o „teatrze budowie” ogólnopolskie stacje telewizyjne
zaczęły nagrywać materiały. Radny zwrócił się do Starosty o podjęcie działań, które
wyprowadzą nas z „zaklętego kręgu”.
Drugie pytanie radnego Kardasza dotyczyło Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który jak
radny stwierdził, bardzo zaangażował się po jednej ze stron podczas wyborów samorządowych
uzupełniających przeprowadzonych w Lubartowie. W jednym z periodyków wyborczych
popierających jednego z kandydatów padła jego wypowiedź, że jakoby środki na ul. Wierzbową
były zabezpieczone. Panie Dyrektorze, trzymamy pana za słowo! A pańska wypowiedź (czy
kandydata – radny nie pamiętał, który z panów się wypowiadał), że do tej pory nikt się tym nie
interesował to kłamstwo, gdyż radny zajmuje się tą sprawą od trzech lat. Składał nawet wnioski
do budżetu, aby tę drogę zrobić, gdyż jest to jedna z bardzo ważnych arterii komunikacyjnych
w mieście Lubartów. Któryś z panów, który to mówił – kłamał, nie celowo, radny podejrzewał
brak wiedzy. Radny wyraził nadzieję, że po takich deklaracjach Dyrektora, które – jak należy
mniemać – nie były samowolne, a były uzgodnione z Zarządem Powiatu, ten projekt budowy
ul. Wierzbowej, o który radny zabiega od początku kadencji zostanie zrealizowany w roku
przyszłym. Radny wyraził nadzieję, że mimo tego, że wygrał inny kandydat niż ten, którego
wspierał Dyrektor ZDP, projekt ulicy Wierzbowej zostanie zrealizowany i o realizację tego
projektu radny wnioskował.

Radna Teresa Zielińska upomniała się o odpowiedź odnośnie remontów dróg w gminie
Abramów. Radna zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie
o udostępnienie aktualnej mapki dróg powiatowych.
Radna poruszyła problem związany z robotami przeprowadzanymi na drodze w Trzcińcu
(gm. Michów). Jeżeli roboty wykonywali pracownicy ZDP, to radna prosiła, aby ich uczulić, że
jeżeli remontowana droga jest nieprzejezdna, to należy postawić odpowiednie znaki.
Radny Jan Wiesław Mazurek pytał, czy Zarząd Powiatu występował do Gminy Firlej
o dofinansowanie remontu drogi Łukówiec – Antonin i jaki był odzew? Czy droga, której drugi
etap remontu został zakończony została sprawdzona, oddana i zapłacona? Radny mówił, że
porównując z pierwszym odcinkiem drogi, jako laik ma wątpliwości, czy jest dobrze wykonana.
Tym bardziej, że są informacje od mieszkańców Antonina, że już pojawiają się „dołki”, a droga
była robiona 1-2 tygodnie temu. Radny zwrócił się do Starosty, aby pracownicy ZDP sprawdzili
to i jeżeli jest coś do uzupełnienia, to zostało to poprawione, aby nie zapłacić, a na wiosnę
znowu remontować.
Radny Lucjan Mileszczyk pytał, czy Zarząd Powiatu ma zamiar zmniejszyć koszty ogrzewania
w Domu Pomocy Społecznej w Kocku? Tam są znaczne straty przy transmisji ciepła do budynku
z kotłowni oddalonej o ok. 100 m. Tematem zajmowała się Komisja Rewizyjna i złożyła
wniosek do Zarządu Powiatu o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie tych kosztów.
Ogrom strat ciepła podczas przesyłu obrazuje stopiony śnieg w miejscu przebiegu kanału
ciepłowniczego. Mimo zbliżającej się zimy, radny nie zauważył środków w budżecie na
inwestycję mającą na celu ograniczenie strat ciepła podczas przesyłu, stąd też powyższe
zapytanie.
Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Lubartowski Fryderyk Puła udzielając odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
informował:
– Odnośnie dwóch zapytań, na które Starosta jako radny zwrócił się o odpowiedź na piśmie –
Starosta wyjaśnił, że wprawdzie odpowiedź na te pytania jest mu znana, ale chciałby to mieć
również oficjalnie na piśmie, gdyż część tematów i pytań na sesji powtarza się i może warto
mieć taką oficjalną odpowiedź na piśmie, aby móc zacytować fragment takiego dokumentu
i przypomnieć, że temat był już poruszany i odpowiedź była już udzielana.
– Odnośnie sugestii radnego Jana Wiesława Mazurka, w związku z przedstawioną informacją
oświatową – Co do tej informacji nie ma ściśle określonych wymagań i jeśli radnych interesuje
szczegółowy opis pracy wychowawczej i informacja o wycieczkach, to taka informacja może
zostać w tym dokumencie zawarta. Starosta zgodził się, że są pewne rzeczy, które młody
człowiek, w pewnym momencie życia powinien zobaczyć i zapoznać się z nimi. Z pewnością
wszyscy mieliby różne zdania, co to miałoby by być. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy
szkoły na takich wycieczkach były, ale Starosta wierzy, że nawet jeżeli nie ma tego w programie
szkoły średniej, to jest w programie szkoły podstawowej.
– Odnosząc się do podziękowania za podwyżki dla pracowników Starostwa – Starosta stwierdził,
że z analizy wielu głosowań wynika, że o tym, co dzieje się w powiecie decyduje 14-15 radnych
i radny Kardasz do tych radnych raczej się nie zalicza. Podobnie było z tą podwyżką, która była
zaplanowana dużo wcześniej – uzgodniona w Zarządzie Powiatu i z niektórymi radnymi. Aby
dać podwyżkę pracownikom trzeba mieć możliwości i dokonać odpowiedniej zmiany
w budżecie i tak się stało. Radny może się chwalić, że następna podwyżka najprawdopodobniej
będzie w marcu lub kwietniu, wtedy ostatecznie okaże się jaka jest subwencja dla powiatu
lubartowskiego. Z projektu tej subwencji wynika, że część oświatowa, niestety kolejny rok jest
mniejsza, tym razem o 500 tys. zł. W marcu, prawdopodobnie będzie wiadomo, jaka ta
subwencja będzie naprawdę i wówczas będzie można realnie przekonstruować budżet. Następna
podwyżka (pierwsza podwyżka będzie pewnie niewielka) będzie w sierpniu lub we wrześniu,
kiedy po raz kolejny będzie można ocenić wydatki m.in. w szkołach.
– Odnośnie sprawy strat ciepła w DPS w Kocku – Na temat strat ciepła Zarząd ma trochę inne
zdanie, niż Komisja Rewizyjna. „Ścieżki” pojawiają się również przy bardzo małych stratach
ciepła, przy temperaturze w okolicach 0C. Wystarczy minimalna różnica, aby na kanale
ciepłowniczym pojawiła się „ścieżka”. Aby realnie podejść do problemu i ocenić sprawę
fachowo, Zarząd prawdopodobnie przeznaczy w budżecie na przyszły rok środki na audyt. Taki
audyt w formie dokumentu może również umożliwić aplikowanie o środki zewnętrzne
na przeprowadzenie inwestycji, tak jak to było w przypadku szpitala i kilku szkół.
– Odnośnie udziału Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w kampanii wyborczej – Starosta
apelował, aby osobom takim jak Dyrektor Jaworski i wiele innych osób, które występują
w różnych rolach, nie odbierać prawa bycia mieszkańcem miasta, mającym prawo
wypowiadania się, brania udziału w kampaniach wyborczych. Dyrektor jest radnym miejskim,
znającym się na drogach, z czego z pewnością Miasto ma pożytek. Natomiast są sytuacje, kiedy
Dyrektor wypowiada się oficjalnie jako Dyrektor ZDP i prezentuje, mając stosowny dokument,
oficjalne stanowisko Zarządu Powiatu.
Odnosząc się do poruszonej sprawy przebudowy ul. Wierzbowej Starosta wyjaśnił, że Zarząd
i bez wniosków wie jakie są potrzeby inwestycyjne na drogach powiatowych, natomiast są
pewne realne możliwości budżetu i możliwości pozyskiwania środków budżetowych
zewnętrznych i tym oraz stanem dróg Zarząd kieruje się wybierając drogi do realizacji.
Jeżeli będzie dobra wola ze strony Miasta wyrażona w formie uchwały, to Zarząd chciałby
złożyć wniosek do programu przebudowy dróg lokalnych. Jeżeli jednak program będzie działał
tak jak do tej pory, to Starosta nie widzi wielkiej nadziei na dofinansowanie. W programie
bowiem punktowane są „fajerwerki”. Jeżeli tak ważna droga, jak droga w Kozłówce nie
uzyskała odpowiedniej ilości punktów, to Starosta „czarno” widzi ten program dla naszego
powiatu. Zwłaszcza, że jest jeszcze dużo dróg, które należałoby przebudować, ale
w ramach tego programu nie jest to możliwe. Starosta zwracał się do osób, które mają dojście do
osób decydujących o tym programie, aby przekazać im, aby zastanowiły się nad tym
programem. Przykład Starosty Chełmskiego, który zrezygnował z przyznanego dofinansowania
na ”schetynówkę”, gdyż po ogłoszeniu przetargu wyszła kolosalna kwota. Zrezygnował ze
„schetynówki” i usunął z projektu niepotrzebne „fajerwerki” (światła w lesie, jakieś przejścia)
i zrobił bardzo ważną drogę – jezdnię, podobno za ¼ środków. To pokazuje, że w tym
programie coś nie gra i należałoby się nad nim zastanowić. ”Karane” są również powiaty, które
wcześniej dosyć mocno inwestowały w drogi i zmodernizowały najważniejsze, a pozostały im
drogi peryferyjne, które teraz nie wpisują się w program i nie mają szans skorzystania z jego
środków, które na dodatek zostały jeszcze zmniejszone.
Starosta jeszcze raz prosił, aby nie przenosić kampanii wyborczej na forum Rady Powiatu, gdyż
radni jako ludzie poważni, powinni zajmować się poważnymi tematami.
– Odnośnie samochodów parkujących na placu przy ul. Słowackiego 7. W tym miejscu znajduje
się również Stacja Dializ, stąd też te samochody mogą należeć do pracowników Stacji lub
pacjentów.
– Odnośnie WPF – Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
– Odnośnie braku informacji o przetargu na stronie BIP – Odpowiedź zostanie udzielona na
piśmie.
– Remont drogi powiatowej Serniki – Chlewiska – Droga została już naprawiona, o czym będzie
mówił Dyrektor Grzegorz Jaworski.

– Odnośnie zapytań radnego Bielskiego – Jeżeli będzie odpowiedź na zapytania Starosty, to
również radny Bielski otrzyma odpowiedź na swoje pierwsze pytanie na temat domniemanych
zaniedbań. Z pewnością nie są to władze powiatu. Kto inny odpowiada za system ratownictwa,
a to że karetki stacjonują na terenie szpitala, albo ich właścicielem jest szpital, to nie znaczy, że
wykonują samodzielnie zadania w systemie ratownictwa.
Radny Janusz Pożak podziękował za szybką reakcję i naprawę drogi w Chlewiskach.
Podziękował także za to, że Starosta wspomniał, że również inni radni zabiegali o podwyżki dla
pracowników.
Dalej odpowiedzi udzielał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Jaworski. Stwierdził,
że od trzech kadencji jest na każdej sesji Rady Powiatu i nigdy nie pozwoliłby sobie na
wchodzenie w kompetencje Zarządu czy Starosty i z pewnością nigdy nie deklarował
jakichkolwiek decyzji finansowych na jakimkolwiek forum. Wprawdzie dziennikarze pytają
dyrektora o bardzo wiele rzeczy, ale bardzo trudno im „wyciągnąć informacje”, które nie należą
do kompetencji dyrektora, poza informacjami ogólnymi, technicznymi lub decyzjami, które
Zarząd Powiatu podjął oficjalnie. Stąd też odsyłani są często w sprawach projektowych do
p. J. Skiby lub w sprawach finansowych do Skarbnika Powiatu.
– Remont Drogi Serniki – Chlewiska – Naprawa tej drogi została potraktowana poważnie
i priorytetowo. Remont wykonano 27 września br. Pan prezes podziękował za szybką
interwencję. Z pewnością na tej drodze trzeba zrobić „coś więcej”, najlepiej na tym odcinku
sprawdziłby się nowy dywanik.
– Odnośnie zapytań radnej Zielińskiej dotyczących remontów dróg – ZDP stara się, w miarę jak
pozwalają warunki atmosferyczne, robić remonty cząstkowe, które ZDP jest w stanie
wykonywać we własnym zakresie, na wszystkich drogach powiatowych, w tym na drogach
w gminie Abramów. Stan dróg od 2008 r. bardzo się poprawił. Trójkąt Wielkolas – Trzciniec –
Dębiny jest znany i pierwszą drogą gruntową jaką zaczęto naprawiać po długich deszczach była
droga w Dębinach. Droga została już wyrównana, nawieziono na nią ponad 100 t materiału.
– Odnośnie oznakowania drogi w Trzcińcu podczas remontu – Remont tej drogi wykonywała
firma prywatna Przedsiębiorstwo Robót Drogowych na zlecenie Gminy Michów,
a nie Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie.
– Odnośnie mapy dróg powiatowych – Mapa dróg powiatowych dostępna jest na stronie
internetowej ZDP. Ponadto dostępna jest mapa z numerami dróg i zaznaczonymi na kolorowo
drogami powiatowymi, która zostanie radnej przekazana.
– Odnośnie remontu drogi w Antoninie – Remont drogi na odcinku 700 m został wykonany
jedynie na podstawie projektu Dyrektora Jaworskiego. Część prac ZDP wykonało we własnym
zakresie (podsypanie poboczy). Prace nad remontem nadzorował inspektor z zewnątrz. Droga
została zgłoszona do odbioru. Jednocześnie ZDP wykonało remont cząstkowy dalszego odcinka
drogi – może o ten odcinek chodziło radnemu. Dyrektor zapewniał, że drogę oglądał i nie jest
z tą drogą, aż tak źle jak mówił radny. Napewno droga się nie rozpada. Zapewnił, że zaprosi
radnego Mazurka na odbiór robót od wykonawcy i omówienie jego uwag. Dyrektor jeszcze raz
podkreślił, że mimo, że była to przebudowa to zakres prac był remontowy i polegał na położeniu
nowego 15-20 cm dywanika na dosyć nierównej i dziurawej drodze.
Na tym ten pkt obrad został wyczerpany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *