A w Garbowie? – Przetarg na kolektory słoneczne dla gminy….

OZE

Zamieszczamy fragment artykułu z portalu „Nasz Garbów” dotyczącego przetargu na kolektory słoneczne. Istotne  jest tu pytanie zawarte w tytule publikacji – „Czy warunki przetargu ograniczały uczciwą konkurencję?” (red.)

garb - kol.

W lutym tego roku Urząd Gminy Garbów ogłosił kolejny przetarg na dostawę oraz montaż 444 sztuk kompletów kolektorów słonecznych, które mają być montowane na terenie gminy Garbów. Orientacyjna wartość przetargu wynosi ponad 4,8 miliona zł. 28 marca 2018 komisja przetargowa otworzyła kopertę… Okazało się, że do przetargu stanął tylko jeden oferent, który zaoferował cenę 94 tys. wyższą niż planowane na ten cel środki. W czasie procedury potencjalni oferenci formułowali pytania sugerujące, że warunki przetargu były sformułowane w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, co stanowiłoby poważny zarzut.

Firmą,która jako jedyna złożyła swoją ofertę jest FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K.,  z miejscowości  Wola Zaradzyńska.

Zapytaliśmy dzisiaj Panią Małgorzatę Sanalutę o to kto przygotowywał dokładne wymagania techniczne w ramach SIWZ dla tego przetargu. Otrzymaliśmy jedynie odpowiedź, że robiła to firma KB System wybrana w trybie bezprzetargowym.  Nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kto personalnie formułował odpowiedzi na techniczne pytania potencjalnych oferentów.

Poniżej prezentujemy w niezmienionej formie pytania potencjalnych wykonawców, które zostały złożone w czasie trwania procedury przetargowej – ZP.2710.III.RPO-KOL.2018 – Garbów  dnia 01.03.2018.

Pytanie 1:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga kolektora o układzie hydraulicznym meandrowym. Zwracamy uwagę, że tworzeniem barier ograniczających uczciwą konkurencję jest jednoznaczne wskazanie na wybór tylko jednego układu hydraulicznego kolektora, tj. układu meandrowego, nie dopuszczając do zastosowania równoważnego i najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego(!) układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 698/14: „W budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. (…) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis ( wymóg jednego układu hydraulicznego- przy. autora) w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry energetyczne (…). Jeśli Zamawiający opisał konkretnie wymóg winien był dopuścić rozwiązania równoważne, zwłaszcza jeśli takie istnieją na rynku”. Wnosimy aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO, Zamawiający wyeliminował pozbawiony zasadności zapis dotyczący konstrukcji orurowania kolektora słonecznego lub dopuścił jako równoważne zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydrauliczny;

Odpowiedź na pyt.1:

Według wiedzy Zamawiającego układ hydrauliczny meandrowy jest rozwiązaniem optymalnym. Równomierny przepływ czynnika grzejnego przez wszystkie kolektory słoneczne w baterii gwarantuje pełne wykorzystanie wytwarzanego w nich ciepła. Zamawiający zaprzecza jakoby jego działanie prowadziły do ograniczenia konkurencji i jednocześnie wyjaśnia, że to, iż konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty lub nie posiada produktów spełniających SIWZ nie jest ograniczeniem konkurencyjności. Wymóg SIWZ wynika z możliwości technicznych stwierdzonych przez zamawiającego przed przystąpieniem do postępowania przetargowego. Tym samym wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne wymagane w SIWZ.

 Pytanie 2:….

Całość w: NASZ GARBÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *