O drogach na sesji Powiatu w Lubartowie cz.II

DSCN4725

Na początku stycznia pisaliśmy o dyskusji związanej z planowanymi realizacjami drogowymi na naszym terenie na najbliższe lata, która odbywała się na sesjach powiatu w Lubartowie. Tym razem o drogach, które zostały wstępnie przyjęte do realizacji, oraz o propozycji uchwały (i dyskusji z tym związanej)  klubu radnych PiS dotyczącej włączenia do projektu drogi z terenu Gminy Abramów ( Marcinów – Wielkolas – Wolica).

Na XI sesji Rady Powiatu 25 listopada 2015 roku do przebudowy wytypowane (i przyjęte uchwałami) zostały następujące odcinki dróg:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L ((Ułęż – Sobieszyn) – Blizocin – Jeziorzany – do dr. woj. nr 809) wraz z przebudową mostu – Gmina Jeziorzany,
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów – Kamionka – Kierzkówka – do dr.
woj. nr 809), Etap VII – Gmina Kamionka,
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba –
Talczyn – Annopol – do dr. woj. nr 808) – Gmina Kock,
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L – Krupy – Wólka
Michowska – Rawa – Rudno – do dr. woj. nr 809) – Gmina Michów.

Tu wyjaśnienie – jak wynika z treści protokołu – przygotowane i przedstawione powyżej projekty są pierwszym krokiem o ubieganie się o środki zewnętrzne (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Po tej sesji klub radnych z PiS-u zgłosił inicjatywę uchwałodawczą, aby do wstępnej realizacji włączyć drogę z naszej gminy – …Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku od skrzyżowania z drogą 1514 L w m. Marcinów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1520 L w m. Wielkolas wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1520 L, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1521 L w m. Wielkolas do miejscowości Wolica”; 

W tym celu  22 grudnia na tydzień przed ostatnia sesją 2015 roku (29 grudnia) klub PiS -u złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w/w projekt (plus dwa inne). Przewodniczący Rady przypomniał, że: projekty uchwał zgłoszone przez podmioty inne niż zarząd powiatu, wymagają  zaopiniowania przez tenże zarząd powiatu.  Zarząd na posiedzeniu przed sesją negatywnie zaopiniował projekty uchwał przedstawione przez klub PIS. W związku z tym padło pytanie Przewodniczącego, czy klub podtrzymuje swój wniosek. Przewodniczący Klubu PiS Andrzej Kardasz opowiedział, że Klub nadal podtrzymuje swój wniosek. Następnie wywiązała się dyskusja o procedurach i ustawach pomiędzy przewodniczącym klubu a starostą, która jest dość długa, dlatego nie cytujemy jej,  zamieszczamy za to ciekawszy dla czytelników „Naszego Abramowa” fragment zw. z naszą gminą.

Poniżej zamieszczamy obszerny fragment protokołu z XII sesji V kadencji Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 29 grudnia 2015 r., który w znaczącej części (tekst pogrubiony przez Nasz Abr.) dotyczy naszej gminy:

Wicestarosta Lubartowski Kazimierz Sysiak stwierdził, że radny Kardasz mówił wprawdzie dużo, ale nie do końca na temat. Zarządu bowiem, nie trzeba przekonywać do potrzeby przebudowania skrzyżowana ulic. Al. Tysiąclecia, Nowodworskiej i Powstańców W-wy. Inwestycja ta została umieszczona w Planie rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2015-2020
i Zarząd traktuje tę inwestycję, jako jedną z ważniejszych. Natomiast, w tym momencie dyskusja powinna być prowadzona nad wprowadzeniem, bądź nie do porządku obrad konkretnych projektów uchwał, zaproponowanych przez wnioskodawców. I tak, odnosząc się do drugiego
i trzeciego projektu, w których proponuję się przystąpienie do realizacji projektu
w ramach PROW, Wicestarosta przypomniał, że termin składania wniosków w ramach działania objętego tym programem upływa 14 stycznia 2016 r. Tymczasem, jeśli chodzi o drogi na terenie gminy Abramów nie ma sporządzonej dokumentacji i nie były prowadzone żadne przygotowania w celu złożenia wniosku. Zatem, nie jest fizycznie możliwe złożenie takiego wniosku do 14 stycznia przyszłego roku. Ponadto wszystkie trzy proponowane uchwały mówią o współdziałaniu przy realizacji proponowanych inwestycji z gminami Abramów i Uścimów oraz  Miastem Lubartów. Wicestarosta rozmawiał, zarówno z Wójtem Gminy Uścimów i Abramów i żaden z nich nic nie wiedział, jakoby miał przystępować do współdziałania przy realizacji inwestycji w ramach PROW-u. W gminie Abramów jest dzisiaj sesja, a w gminie Uścimów jutro i przynajmniej wójtowie powinni coś na ten temat wiedzieć. Wójt Gminy Abramów wiedział jedynie o inicjatywie Klubu radnych PiS na dzisiejszą sesję Rady Powiatu, ale gminy w żaden sposób nie są przygotowane do wspólnej realizacji inwestycji.  Jeśli chodzi o Miasto Lubartów, to jest korespondencja na ten temat, gdyż Powiat występował do Burmistrza Miasta z inicjatywą co świadczy, że dostrzega potrzebę tej inwestycji. Z odpowiedzi Burmistrza wynika tyle, że dołoży do tej inwestycji 300 tys. zł, jeżeli Powiat dołoży 1,2 mln zł do innej.  Takie jest więc zainteresowanie samorządu miejskiego, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Kolejnym elementem, który należałoby podnieść są kwoty inwestycji określone w proponowanych projektach uchwał, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Kwota 1,2 mln zł na przebudowę skrzyżowania i budowę ronda jest kwotą nierealną. Przebudowa ronda na ul. Słowackiego kosztowała samorząd miejski ponad 3 mln zł. Podobnie kwotą kompletnie oderwaną od rzeczywistości jest kwota 1,5 mln zł na proponowaną przebudowę ponad 5421 m drogi w gminie Abramów. Odnosząc się do sugestii radnego Kardasza, związanej z faktem przerwania robót przy inwestycji na ul. Słowackiego 7, w związku z czym jakoby nie było problemu ze  sfinansowaniem proponowanych inwestycji, Wicestarosta zwrócił się o wyraźne wyartykułowanie, czy radni Klubu PiS wnioskują o niekontynuowanie tej inwestycji i przeznaczenie środków na proponowane inwestycje drogowe. Zaznaczył jednak, że dla wielu radnych dokończenie inwestycji na budynku przy ul. Słowackiego 7 jest równie ważne
i inwestycja  raczej nie powinna być zatrzymana na tym etapie.

 Przewodniczący Rady Henryk Zdunek – wartość inwestycji drogowych proponowanych przez Klub Radnych PiS wynosi 2,8 mln zł. Zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu Powiatu do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. Tymczasem źródła pokrycia finansowych skutków uchwały nie zostały wskazane w uzasadnieniach do proponowanych projektów uchwał.

Radna Teresa Zielińska przedstawiła uzasadnienie potrzeby wprowadzenia do porządku obrad drugiego projektu uchwały. Proponowana do realizacji inwestycja w gminie Abramów stanowi drogę prowadzącą do trzech wsi i jest drogą wyjazdową w kierunku Warszawy i Puław. Po tej drodze jeździ się jednym pasem, a podczas zimy nie da się w ogóle po niej jeździć. Tą drogą, nocami jeździły samochody wożące wiatraki (skracając sobie drogę), co przyczyniło się do jeszcze większego jej zniszczenia. Dostaliśmy wiatraki i zniszczone drogi – mówiła radna. Na rozjeżdżonej drodze Michów – Dębiny – Natalin – Rudzienko został wyremontowany odcinek, ale tylko na terenie gminy Michów, odcinek na terenie gminy Abramów nie był zrobiony. Zrobiono  drogę w Michowie Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno oraz Michów – Rudzienko – Gołąb. Przebudowano drogę w m. Węgielce. A co planuje się odnośnie dróg w gminie Abramów – pytała radna  i odpowiedziała – nic. Z informacji Wójta wynika, że porozumiewanie odbywa się drogą papierową, za pomocą dokumentów. Radna apelowała o wzięcie pod uwagę gminy Abramów w kwestii inwestycji na drogach powiatowych, gdyż w tej chwili drogi są robione w tych gminach, gdzie wójtowie są „z namaszczenia”. A co będzie z naszą drogą? – pytała radna. Mamy trzech radnych, apeluję do moich kolegów o wzięcie tego pod uwagę! Proponowana do wykonania droga w gminie Abramów jest w fatalnym stanie. Radna apelowała o zrobienie tej drogi, jeśli Powiat nie ma pięciu, czy trzech milionów, to niech zrobi odcinek za kwotę 1,5 mln zł. Droga ta bowiem jest ważniejsza od wszelkich innych dróg, gdyż jest jedyną drogą wyjazdową w kierunku Warszawy dla mieszkańców nie tylko gminy Abramów, ale również gminy Kamionka.  

 Przewodniczący Rady Henryk Zdunek proponował, aby radna przypomniała sobie wartość inwestycji drogowych na terenie gminy Abramów wykonanych w poprzedniej kadencji. Zwrócił się do radnego Kardasza – Przewodniczącego Klubu PiS o uzupełnienie uzasadnień do projektów uchwał odnośnie źródeł finansowania proponowanych inwestycji.

 Radny Andrzej Kardasz odnosząc się do kwestii źródeł finansowania oraz wypowiedzi Wicestarosty mówił: Skoro została zerwana inwestycja na ul. Słowackiego 7, to mamy ponad 5 mln zł, które przesuwamy na rok budżetowy 2016. Otwiera się nowa perspektywa finansowania ze środków Unii Europejskiej. Będą ogromne środki na infrastrukturę, w lutym, w marcu będzie wiadomo na jakie projekty. Kwota na realizacje tych trzech projektów uchwał dotyczących inwestycji, jakże potrzebnych powiatowi, to niecałe 3 mln zł. Mamy prawie 5,5 mln zł środków przesuniętych na przyszły rok, zostaje kwota 2,5 mln zł i to będzie stanowiło udział własny Powiatu w projekcie, o który pewnie będziemy aplikowali. Z pewnością na takie obiekty – instytucje kultury, czy oświaty, na takie projekty będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków UE. Te środki, które pozostaną, czyli ponad 2 mln zł – będzie to udział własny Powiatu w kontynuowaniu tejże inwestycji. Wtedy ta inwestycja nabierze sensu, gdyż będzie finansowa głównie ze środków UE z nowego programu finansowania.

Odnosząc się do zarzutu nierealnych wartości inwestycji radny mówił, że po pierwsze nie wiadomo jeszcze, jakie będą wyniki przetargów. Po drugie, gdyby środki były nie wystarczające, inwestycję w mieście można etapować. W pierwszym etapie można zrobić rondo, a w drugim – np. Al. 1000-lecia. Poza tym, jeśli chodzi o koszt budowy ronda przy ul. Słowackiego to nie było to 3 mln zł tylko ok.1,5 mln zł, co jest do sprawdzenia.

 Starosta Lubartowski Fryderyk Puła – Inwestycję przy ul. Słowackiego 7 należy dokończyć jak najszybciej (jeżeli pojawi się okazja do skorzystania ze środków zewnętrznych, to oczywiście tak), gdyż jest to miejsce, w którym 400-500 dzieci z terenu powiatu może mieć zajęcia w godziwych warunkach. W tej chwili te warunki są różne, a gdyby tym warunkom przyjrzał się sanepid, to być może trzeba by było zawiesić zajęcia w PMDK. Jeśli chodzi o drogę –
Al. 1000-lecia, Zarząd zamierza tę drogę zrobić. Gdyby była pozytywna reakcja samorządu miejskiego to być może złożony byłby wniosek na tzw. schetynówki. Sprawa jest nadal otwarta, taki wniosek we wrześniu Zarząd może złożyć, o ile będzie reakcja  samorządu miejskiego. Samorząd miejski wypowiadał się już w tej sprawie i decyzja była negatywna. Kwestią do dyskusji jest sprawa ronda. Zarząd uważa, że opracowane obecnie rozwiązanie techniczne jest wystarczające. Budowa ronda, zaś wymaga wykupu prywatnych działek i koszty wówczas będą zupełnie inne. Sprawa jest otwarta, zostanie skierowane stosowne pismo, jeśli Miasto zareaguje pozytywnieto we wrześniu zostanie złożony wniosek o środki zewnętrzne.

 Sprawa drogi w Abramowie jest również otwarta. Starosta zaprotestował przeciwko mówieniu, że robi się drogi tylko tam, gdzie są „namaszczeni” wójtowie, gdyż na sesjach wielokrotnie podkreślał, że każda droga w powiecie jest jednakowo ważna. Wielokrotnie przedstawiane były zestawienia pokazujące, jakie inwestycje w jakich gminach powiat wykonywał. W ostatnim roku poprzedniej kadencji najwięcej inwestycji drogowych zostało zrobionych w gminie Uścimów, a tam Wójt chyba nie był z PSL-u. Jeżeli radni Klubu PiS proponują teraz drogę do PROW-u, (Zarząd pokazuje, że jest to nie realne podejście) to powinni jednocześnie wskazać, którą
z zaplanowanych do realizacji dróg wykreślić ze względu na limity obowiązujące w PROW, mając jednocześnie na względzie, że co do tych dróg wójtowie i radni już podjęli decyzję, w tym również o dofinansowaniu. Która z tych dróg nie zostanie zrobiona, czy to będzie droga w Kocku, w Rudnie? Wszystkich tych dróg Powiat nie jest w stanie zrobić z PROW-u ze względu na 3 mln limit. Oczywiście można dyskutować, można się sprzeczać, może niektórym radnym o to chodzi, ale Starostę te działania pozorowane nie interesują. Jeszcze raz przypomniał
o wymogu formalnym PROW i podkreślił, że dwie z proponowanych przez Klub Radnych PiS dróg, z pewnością będą zrobione, ale trudno powiedzieć, czy jeszcze w tej kadencji, chociaż jest to wielce prawdopodobne.

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych PiS
o umieszczenie w porządku obrad trzech projektów uchwał w ten sposób, że głosowano kolejno nad wprowadzeniem do porządku obrad poszczególnych projektów uchwał…..

  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku od skrzyżowania z drogą 1514 L w m. Marcinów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1520 L
w m. Wielkolas wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1520 L, na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1521 L w m. Wielkolas do miejscowości Wolica”, został odrzucony
w głosowaniu:

7 gł. – za,   14 gł. –  przeciw,   0 gł. – wstrzymujących.

Jak z tego widać, po długiej dyskusji propozycja radnych z PiS nie została włączona do porządku obrad, za głosowali jedynie radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

 

 

Komentarze do: “O drogach na sesji Powiatu w Lubartowie cz.II

  1. maniek

    W sprawach gminnych głos zabiera tylko radna Zielińska?, przecież z terenu gminy Abramów mamy troje radnych. Gdzie są ich wypowiedzi? Co dalej odnośnie dróg zniszczonych przez transport w trakcie budowy wiatraków? Gmina i powiat mają jakieś umowy, ustalenia o naprawie dróg po skończeniu budowy?, czy już zostaną takie jak są?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *