Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

ewa -skan (2)
Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.  Poniżej najważniejsze informacje związane z programem 500+
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli
pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra
do realizacji świadczeń socjalnych.
9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet,
za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.
Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz
Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do
30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program
wchodzi w życie
18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września
następnego roku kalendarzowego.
19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
Źródło:.sulimo.pl/media/userfiles/abramow.pl/Rodzina_500 /7ba2d198d78315f6468cb55f5bf62c58.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *