Sesja Rady Powiatu – Gorąca dyskusja o budżecie

DSCN2731

Jednym z punktów na XXV Sesji Rady Powiatu w Lubartowie było „Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie”. Zanim podjęto stosowne uchwały, w tym w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubartowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, odbyła się dyskusja, w której dochodziło do gorących polemik radnych opozycji z członkami zarządu oraz z radnymi będącymi w koalicji rządzącej.

Poniżej publikujemy fragment z protokołu sesji dotyczący dyskusji o budżecie, na której głos zabierał radny z terenu gminy Abramów, a zarazem Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Jan Zaworski. Dla tych, którzy nie doczytają do końca podajemy wynik głosowania, łatwy zresztą do przewidzenia; 14 gł. – za, 0 gł. – przeciw, 7 gł. – wstrzymujących.

 

Ad 6.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu w Lubartowie:

a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok oraz informacji
o stanie mienia za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.,

Przewodniczący Rady Henryk Zdunek przypomniał że sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia za okres
1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. wszyscy radni otrzymali przed sesją w dniu 29 marca br.
Natomiast sprawozdanie finansowe Powiatu Lubartowskiego za 2016 r. zostało przekazane
radnym w m-cu maju br.
(Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok, Sprawozdanie finansowe
Powiatu Lubartowskiego za 2016 r. oraz Informacja o stanie mienia za okres 1 stycznia 2016 r. – 31
grudnia 2016 r. w załączeniu do protokołu).

5

Skarbnik Wojciech Serwatko, w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił krótko
sprawozdanie i informację:
Plan dochodów budżetu został wykonany w 100,46 %. Plan wydatków budżetu wykonano
w 97,75 %, co spowodowało, że na koniec roku w budżecie zostały wolne środki.
Na dzień 31.12.2016 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.
Planowanych wydatków nie wykonały w 100 % wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu,
a było to następstwem zamierzonych oszczędności. Nie wykonanie planu wydatków bieżących
nie miało ujemnego wpływu na stopień wykonania zadań przez poszczególne jednostki.
W rezultacie oszczędności w wydatkach na rachunku budżetu powiatu pozostały wolne środki
do wykorzystania w następnych latach.
Prawidłowo zostały zrealizowane przychody i rozchody.
W 2016 r. inwestycje były prowadzone w 10 jednostkach organizacyjnych Powiatu. Z zadań
ujętych w planie inwestycji nie podjęto realizacji 1 zadania. Powiat Parczewski zwrócił dotację
przeznaczoną na realizacje zadania „Utrzymanie trwałości projektu Regionalna Sieć
Szerokopasmowa Lublin północny-wschód”. Do końca 2016 r. nie zrealizowano planowanych
wydatków na zadanie „Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków
położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” bowiem wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na dokończenie zadania przesunięto na rok 2017.
Plan dotacji z budżetu z realizowano w 98,86 % kwoty planowanej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 w dwóch jednostkach: SOSW w Firleju i DPS
w Kocku dokonano umorzeń należności przysługujących powiatowi w łącznej wysokości
471,26 zł.
Zdaniem Zarządu Powiatu budżet powiatu w 2016 r. został zrealizowany prawidłowo. Wszystkie
jednostki organizacyjne zrealizowały swoje zadania statutowe.
Informacja przedstawia ogół własności i praw majątkowych przysługujących Powiatowi
Lubartowskiemu. Zawiera również dane dotyczące zmian w majątku powiatu, jakie zaszły
w trakcie 2016 r. w wyniku m.in. porządkowania stanu prawnego gruntów pod drogami
powiatowymi i gminnymi. Wzrosła ogólna wartość środków trwałych w wyniku inwestycji
prowadzonych w ub. r.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego,

Skarbnik Wojciech Serwatko odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu
wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
RIO zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za
2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
(uchwała RIO w załączeniu do protokołu.)
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu
Lubartowskiego za 2016 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu w Lubartowie za 2016 rok,Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Szafrańska odczytała uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu
Lubartowskiego za 2016 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
w Lubartowie za 2016 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu oraz
wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
(uchwała w załączeniu do protokołu).
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji
Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Lubartowie z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2016 roku,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Szafrańska odczytała uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie z tytułu wykonania budżetu w 2016 r.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
(uchwała w załączeniu do protokołu).
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za
2016 rok,

Przewodniczący Rady Henryk Zdunek zwrócił się do przewodniczących komisji
o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji:
 Budownictwa, Komunikacji i Porządku Publicznego,
 Edukacji, Kultury i Sportu,
 Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem,
 Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
przedstawili pozytywne opinie komisji o projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok.
Projektu uchwały nie zaopiniowała Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Kardasz zwrócił uwagę na:
– wykonanie wydatków. Wydatki były zaplanowane w dniu 29 grudnia 2015 r. w wysokości
76 040 647 zł, wykonano je w wysokości 65 325 647 zł. Nie wydano zaplanowanych środków w
kwocie 10 715 000 zł. Świadczy to o tym, że Powiat nie prowadził praktycznie żadnych
inwestycji,
– inwestycje – 2 325 994 zł – tyle to nie jedna gmina wykonuje, to jest żadna wartość.
Budżet w trakcie roku nowelizowany był 10 razy. Po znowelizowaniu w dniu 19 grudnia 2016 r.
rzeczywiście został wykonany (w wydatkach 97%). Jeżeli jedna popatrzeć na pierwotne
planowanie wydatków: 76 040 647 zł, a wykonanie 65 325 647 zł – to jest dramat.
Inwestycja pod nazwą ”centrum kultury” stoi i wygląda na to, że będzie stała, gdyż raczej nikt
tej inwestycji nie wykona za kwotę, jaką zamierza wydać Starosto Powiatowe. 2018 rok – to rok
wyborów, zobaczymy! Miejmy nadzieję, że znajdą się jakieś środki unijne na tę inwestycję
i że zostanie ona wykonana. Patrząc ogólnie, tego budżetu po tylu nowelizacjach nie można było

7

nie wykonać. W opinii radnego było to tylko techniczne przelewanie pieniędzy z konta na konto.
Nie było nic takiego, co rzeczywiście uzasadniałoby niewykonanie tego budżetu. Patrząc na to
z innej strony, trzeba się cieszyć, bo Powiat zamiast deficytu w wysokości prawie 6 mln zł, ma
nadwyżkę budżetową w wysokości 5 mln zł. Tylko z czego ta nadwyżka wynika – z tego, że
planowano wysokie „a”, a skończy się na niskim „c”. Jest to zwykłe administrowanie Powiatem,
a nie zarządzanie w celu jego rozwoju, czyli przelewanie dotacji do powiatu i dzielenie na
budżety powiatowych jednostek itd. Rodzi się pytanie, czy przy takim administrowaniu
budżetem, jak w 2016 r., gdzie praktycznie nie ma inwestycji, czy ten powiat rzeczywiście jest
potrzebny? Jakieś zadania są temu powiatowi nałożone, ustawą o samorządzie powiatowym, ale
przy takim zwykłym administrowaniu – technicznym przelewaniu pieniędzy z konta na konto,
przy czym po drodze „ginie” na administrację około 6-7 mln zł, wypłacanych w formie pensji,
nagród itd. Chwała Przewodniczącemu Rady, bo są oszczędności na „radzie powiatu” – wydano
mniej w stosunku wydatków planowanych 5 tys.
Wracając do meritum – mówił radny Kardasz – nowelizować budżet, aby dostosować go do
wydatków można kilkadziesiąt razy, ale to nie o to chodzi. Uchwalając budżet na 2016 r. w dniu
29 grudnia 2015 r., planowane były określone dochody (rośnie udział w podatkach wraz ze
wzrostem gospodarczym i zmniejszaniem bezrobocia) i określone wydatki. Istota problemu leży
w wykonaniu wydatków. Mamy nadwyżkę budżetową 5 mln zł, tylko nic z tego nie wynika.
Radny jeszcze raz podkreślił, że wykonanie tego budżetu jest zwykłym administrowaniem,
przesuwaniem pieniędzy, które niczemu nie służy. Drogi powiatowe – nie ma jakiegokolwiek
planu budowy i rozwoju dróg powiatowych – tutaj kawałeczek, tam kawałeczek, tutaj 100 m
tam 150 m. To nie tak, to powinno być całościowe zarządzanie z jakąś wizją, a nie tylko
„łatanie” z dotacji z budżetu państwa.
Radny życzył Zarządowi Powiatu, aby wydatki założone w budżecie na 2017 r. były wykonane
zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą w grudniu ub. r., a ewentualne niewykonanie było rzędu
5-10%. Natomiast założenia przyjęte 29 grudnia 2015 r. nie zostały zrealizowane, bowiem nie
zrealizowano wydatków w wysokości prawie 11 mln zł. Radny podkreślił, że mówi o tym, aby
zmotywować Zarząd do bardziej realnego oglądu sytuacji i patrzenia na rzeczywistość w sposób
krytyczny, a nie optymistyczny.
Radny Jan Zaworski – jako Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego,
zwrócił uwagę na następujące sprawy: Patrząc na realizację budżetu i zadań za 2016 r. należy
powiedzieć, że budżet ten jest konsekwencją realizacji budżetów w poprzednich latach. Padają
zarzuty, że jest małe wykonanie, że mało się robi. Tymczasem przytaczając niektóre fakty
i liczby, mówią one same za siebie i wskazują na to, że budżet w 2016 r. musiał trochę
spowolnić. W 2014 r. na inwestycje wydano 23 mln zł, w 2015 – 13,7 mln zł. W 2016 r.,
wprawdzie wydano dużo mniej na inwestycje, ale zmniejszyło się również zadłużenie. Jako były
wójt gminy, radny wie jak ciężką i odpowiedzialną pracą jest realizacja budżetu. Wymagania są
bardzo duże. Jako radny, jako mieszkaniec danej gminy, radny również chciałby, aby dużo
więcej i lepiej było zrobione, ale życie dyktuje inne realia. Planuje się tak, a później, niestety
wykonanie się zmienia, gdyż jedne zadania wypadają z planu, a na ich miejsce wprowadza się
nowe, ale przecież o tych wszystkich zmianach nie decyduje Zarząd, a Rada Powiatu – Zarząd to
realizuje. W opinii Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego w 2016 r.
Zarząd realizował zadania bardzo dobrze. Świadczy o tym zarówno pozytywna opinia RIO
o sprawozdaniu, jak i pozytywna opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej oraz bieżąca ocena
radnych. Budżet realizowany był oszczędnie i rozsądnie. Są również poważne plany
inwestycyjne na przyszłość – oświatowe, drogowe. W związku z tym, Zarządowi Powiatu w
Lubartowie należy się absolutorium za 2016 rok.

8

Starosta Lubartowski Fryderyk Pula nawiązując do wypowiedzi radnego Kardasza, stwierdził, że
odnosi wrażenie, jakby radny po raz pierwszy pojawił się na tej sali. Tymczasem mija trzeci rok
kadencji. Poza stwierdzeniem, że budżet wykonywany był prawidłowo, pozostałe rzeczy były
nie na temat, ale tak wyglądają dyskusje, także w innych samorządach i należy to uszanować.
Wracając do sesji w dniu 29 grudnia 2015 r., o której wspominał radny Kardasz,
należy przypomnieć, jakie były wówczas oczekiwania wobec uchwalanego budżetu na 2016 r.,
w szczególności oczekiwania radnych opozycyjnych. Radni wówczas proponowali
wprowadzenie do tego budżetu inwestycji – rondo na skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia – o wartości
ok 1,5 mln zł, a prawdopodobnie więcej (ze względu m.in. na wykup działek itp.). Gdyby ta
inwestycja została wprowadzona do budżetu, to wydatki inwestycyjne byłyby większe
o 1,5-2 mln zł i można byłoby się dzisiaj chwalić. Tylko, czy to byłoby celowe? Propozycja nie
została przyjęta. Dzisiaj już wiadomo, że Al. 1000-lecia będą przebudowane, łącznie
z sygnalizacją świetlną – szacunkowy koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł, z czego środki
powiatu to tylko 15% wartości inwestycji, pozostałe to środki zewnętrzne z tzw. megaprojektu
drogowego. Przygotowanie tego projektu trwało dosyć długo. Megaprojekt drogowy
umieszczony był w wieloletniej prognozie finansowej od kilku lat, a z pewnością od grudnia
2015 r. Warto było by czasami przyznać się do błędu – propozycja opozycji budowy ronda
z własnych środków, nie była dobrą propozycją.
Można oczywiście zachwycać się kwotami inwestycji – im ta kwota większa, tym lepsza, ale jest
jeszcze zwykła, bardzo ważna, codzienna praca, zwykłe zarządzanie we wszystkich
powiatowych jednostkach: pomocy społecznej (np. praca z osobami niepełnosprawnymi),
szkołach, Starostwie, która również kosztuje.
Wracając do inwestycji, Przewodniczący Zaworski mówił o kwotach wydanych przez Powiat
w ostatnich latach. Duże inwestycje zostały poczynione w 2014, 2015 r. Radni powinni wiedzieć
będąc trzeci rok radnymi, że przy możliwej w powiecie nadwyżce budżetowej rzędu 3-4 mln zł,
nie da się takich inwestycji przeprowadzić bez zadłużenia powiatu. Tymczasem na sesji
budżetowej opozycja zarzucała, że powiat jest już zadłużony (przez moment było to nawet 41
mln zł). Zadłużenie w tej chwili zmniejszyło się i zbliża się do 30 mln zł. Radny Kardasz na sesji
budżetowej porównywał wielkość inwestycji w budżecie powiatu z budżetem Miasta Lubartów.
Tymczasem porównanie inwestycji wykonanych, wygląda następująco:
2014 r. – Powiat Lubartowski – 23 mln zł, Miasto – 5,9 mln zł,
2015 r. – Powiat Lubartowski – 13,7 mln zł, Miasto – 7,9 mln zł,
2016 r. – Powiat Lubartowski – 2,3 mln zł, Miasto – 7,5 mln zł.
Łącznie – Powiat Lubartowski – 39 mln zł, Miasto – 21 mln zł.
To pokazuje, jak duży wysiłek ponieśli wszyscy (Zarząd, Rada) w ciągu ostatnich trzech lat.
Jeśli radni są ludźmi odpowiedzialnymi, rozumieją wieloletnią prognozę finansową i widzą jakie
jest zadłużenie powiatu, to muszą wiedzieć, że kiedyś musi być chwila „oddechu”
– przygotowania do następnych zadań i pozyskania środków zewnętrznych. Jeśli chodzi
o niezrealizowaną inwestycję, przy ul. Słowackiego 7, to środki nie zostały wydatkowane, gdyż
nie było wykonawcy. Radny obawia się, że nadal może nie być wykonawcy, Zarząd również ma
takie obawy, ale nie ma na to wpływu. Gmina Lubartów musiała przeprowadzić trzy przetargi,
aby znaleźć wykonawcę na budowę drogi za kwotę przeznaczoną na inwestycję w budżecie, co
trwało 2 lata. Tak to bywa, niestety – taki mamy system przetargów. Zarząd nie był w stanie
wykonać budżetu w 2016 r., nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie był w stanie go
wykonać. Wobec tego, należy cieszyć się z tego, że jest nadwyżka, że zadłużenie się zmniejszyło
i jeszcze się zmniejszy. Dzięki temu są kolejne możliwości absorbowania kolejnych środków
zewnętrznych. W następnym roku za 6,5 mln zł będzie przebudowywana droga na terenie gminy
Lubartów i gminy Kamionka, przy 15% udziale środków własnych powiatu. Co by było, gdyby
powiat nie miał na to środków? Podobnie projekt edukacyjny, który przesuwał się w czasie,
a rezerwa środków w budżecie musiała być. Obecnie podpisana jest już umowa – wartość

9

projektu 3,6 mln zł, z czego środki powiatowe 0,6 mln zł. Zarząd będąc odpowiedzialnym, musi
myśleć realnie i perspektywicznie i tak to robi od kilku lat.
Przewodniczący Rady Henryk Zdunek zauważył, że oczywiście można było podjąć decyzje
o przebudowie dróg z własnych środków i wówczas wykonanych inwestycji byłoby więcej,
tylko mogłoby to doprowadzić do sytuacji podobnej, jaka jest w powiecie łęczyńskim, który
zmuszony jest poczynić w budżecie oszczędności, ograniczając wydatki poprzez, zmniejszanie
zatrudnienia, zmniejszanie diet radnych itd. Zarząd Powiatu w Lubartowie nie zamierza
doprowadzić powiatu do takiej sytuacji.
Radny Andrzej Kardasz – ad vocem do wypowiedzi przedmówców – Odnośnie porównania do
powiatu łęczyńskiego: Nie porównujmy się do Bangladeszu porównujmy się do RFN! Trochę
przykro, że pan Starosta tak bardzo chce pokazać swoją wiedzę i fachowość w stosunku do mnie
– mówił radny. Być może radny mówił nie na temat, ale to tylko w ocenie Starosty, którego
praca i praca Zarządu ma zostać skwitowana za rok 2016. Zatem, wszelkie inwestycje, zarówno
te niezrealizowane, jak zrealizowane odnoszą się do 2016 r, ale ich początek datuje się
wcześniej, tak jak inwestycji przy ul. Słowackiego 7, o którą głównie chodzi. Wśród członków
Klubu Radnych PiS nie ma osoby, która cieszyłaby się, że ta inwestycja nie jest realizowana.
Inwestycja ciągnie się od 2013 r. Pierwotna wartość tej inwestycji to 8,5 mln zł, teraz jest to już
10,116 tys. zł. Nie tylko Starosta się martwi, radny również się martwi, czy za przeznaczoną
kwotę 6,1 mln zł znajdzie się wykonawca, który dokończy inwestycję. Jest też tak, że im później
ta inwestycja zacznie być wykańczana, tym wyższe koszty będzie generowała. Nieogrzewanie
budynku (przemarzanie murów) będą powodować jego niszczenie, stąd inwestycja z roku na rok
będzie drożała. Stąd też po kolejnym przetargu ogłoszonym jesienią lub wczesną zimą
inwestycja może już nie kosztować 9,5 mln zł, tylko więcej. Radny wyraził nadzieję, że jednak
znajdzie wykonawca, który zaoferuje niższą cenę. Radny stwierdził, że za sprawę
z Eko-Budem nie wini Zarządu (zwłaszcza, że Zarząd twierdzi, że firma została sprawdzona), bo
nierzetelne firmy zdarzają się niejednokrotnie i tak było w tym przypadku. Tylko co dalej? To,
że firma okazała się nierzetelna, nie zwalnia Zarządu z odpowiedzialności za dalsze
kontynuowanie inwestycji. W chwili obecnej zainwestowane jest ok. 4 mln zł środków
publicznych. Inwestycja zaczyna przypominać budynek przedszkola w centrum miasta. Trzeba
coś z tym zrobić, a nie „zaklinać rzeczywistość”, a może się uda. Może się uda, ale trzeba mieć
też jakiś plan „B” – zastanowić się co będzie, gdy przyjdzie inwestor i powie: panowie 10 mln zł
i ani grosza mniej. Co wtedy? – wtedy idziemy po kredyt.
Odnośnie marazmu inwestycyjnego i porównywania miasta z powiatem – Polityka Miasta
Lubartów jest bardzo wyważona. Nakłady inwestycyjne z roku na rok są mniej więcej podobne,
w granicach kilku milionów zł, przez co zadłużenie (26 mln zł) może być wzorem dla powiatu.
Radny wskazywał – Może przyczyną obecnego marazmu inwestycyjnego w powiecie jest to, że
w 2018 r. będą wybory samorządowe i dopiero wówczas trzeba będzie inwestycje wzmocnić
i pokazać wyborcom, jakim Zarząd Powiatu jest dobrym gospodarzem. Pokazać, jak Zarząd
buduje i inwestuje. Radny podkreślił, że nie chce być złośliwy, wskazuje tylko błędy, a to czy
radny mówi na temat, czy nie na temat, ocenią wyborcy i radni – podobnie zresztą ocenią
również Starostę.
Przewodniczący Rady Henryk Zdunek – Nie można winić Zarządu za to, że firma, nie wykonała
inwestycji. Aby ogłosić kolejny przetarg należało wykonać inwentaryzację, która się
przedłużyła. Na pierwszy przetarg zgłosiła się tylko jedna firma z bardzo wysoką ofertą, na drugi
nie było żadnej oferty, gdyż w tym okresie większość firm ma już zaplanowaną pracę.

10

Wicestarosta Kazimierz Sysiak stwierdził, że rozumie, że radny Kardasz ma prawo do własnej
oceny sytuacji, a Zarząd może się z tą oceną zgadzać lub nie, jak i każdy indywidualnie. Jednak
nie można snuć takich insynuacji, że ponieważ przyszły rok jest wyborczy, to Zarząd zaplanował
na ten rok skumulowanie inwestycji. Radny porównał sąsiedni powiat do Bangladeszu – radni
mogą sobie na to pozwolić. Zarząd natomiast musi bazować i na przepisach prawa i na
uwarunkowaniach, które determinują jego działania. Jeżeli chodzi o sprawdzenie firmy Eko-Bud
– robi się to w oparciu o możliwości wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych
i rozporządzeń wykonawczych. Ta firma spełniła wszystkie warunki, które były określone
w przetargu. Być może kłopoty, które spotkały firmę na budowie, a tym samym Zarząd
Powiatu, wynikały z tego, że oferta przetargowa firmy była zbyt niska. To, ile dane zamówienie
kosztuje, to tak naprawdę pokazuje rynek. Kolejny przetarg, który zostanie ogłoszony wyceni
inwestycję. Zarząd nie zdecydował się wydać 9,5 mln zł na tę inwestycję w tym roku, ponieważ
przy jednej ofercie można powiedzieć, że była to oferta zarówno najtańsza jak i najdroższa i nie
odzwierciedlała rzeczywistej wartości inwestycji. Zarząd spróbuje dokonać analizy, jakie były
przyczyny, że na pierwszy przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Czy przyczyną była sytuacja na
rynku budowlanym, czy były inne przyczyny. Wyniki tej weryfikacji zostaną uwzględnione przy
dalszym działaniu, a Radzie Powiatu zostanie zaproponowana co do tego, odpowiednia
konstrukcja finansowa.
Jeżeli mówimy o niewykonaniu inwestycji w jakimś zakresie – są pewne uwarunkowania, na
które Zarząd nie ma wpływu. W br. będzie wycofywany z wieloletniej prognozy finansowej
projekt dotyczący szpitala. Początkowo zakładano, że to powiat będzie realizował projekt, stąd
projekt znalazł się w planie. Ostatecznie okazuje się, że projekt będzie realizował jednak szpital,
stąd trzeba będzie wykreślić go z planu, a to będzie miało wpływ na wskaźniki. Są pewne
okoliczności, na które Zarząd nie ma wpływu i wiedzy przy konstrukcji dokumentu.
Odnośnie porównań – nie zawsze są adekwatne do sytuacji, możemy porównywać się do
różnych samorządów, a inwestycje rozpalają wyobraźnię i emocje. Z wypowiedzi radnego
wybrzmiało, jakoby pieniądze na administrację, są pieniędzmi zmarnowanymi. Tymczasem
jednym z głównych zadań samorządu powiatowego jest świadczenie usług administracyjnych,
np. prowadzenie ośrodka geodezyjno-kartograficznego, prowadzenie ewidencji gruntów,
prowadzenie ewidencji pojazdów i kierowców, wydawanie pozwoleń na budowę. To jedne z
zadań przejętych przez powiaty po urzędach rejonowych, które w ogóle nie inwestowały, a
jedynie świadczyły usługi administracyjne. Natomiast do budowania infrastruktury niezbędnej
do funkcjonowania społeczeństwa powołane są gminy, stąd nie do końca da się porównywać te
samorządy.
Kredyt Miasta i Powiatu jest porównywalny. Miasto ma 26-28 mln zł, a powiat zbliża się do 30
mln zł i będzie proponowane jego zmniejszenie. Inwestycje – od 2012 r. Powiat na inwestycje
wydał 71,5 mln zł, a Miasto 36,5 mln zł – to mówi samo za siebie. Gdyby sięgać do planów, to
na 2014 r. Miasto zaplanowało na inwestycje 26 mln zł, a wykonało niecałe 7 mln zł – i nie jest
to oskarżenie w stosunku do samorządu miejskiego, być może zaistniały takie okoliczności
i sytuacje, jakie w powiecie w 2016 r. Zarząd poddaje się ocenie radnych i weryfikacji, ale
budżet za 2016 r. został wykonany w taki sposób w jaki mógł być wykonany, w najlepszej
wierze i przy najlepszych staraniach. Radni mają prawo do ocen. Można mówić, że powiat
realizuje inwestycje chaotycznie, i nie przyjmować do wiadomości tego, że istnieje taki
dokument jak Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych w Powiecie Lubartowskim, z którym
niektórzy być może nie chcą się zapoznać, po to by mówić, że inwestycje prowadzone są
chaotycznie, bez planu – a wystarczy zajrzeć do tego dokumentu, aby okazało się, że jest inaczej.
Kończąc, Wicestarosta stwierdził, że przyjmuje do wiadomości ocenę radnego, ale z tą oceną nie
zgadza się.

11

Radny Andrzej Kardasz stwierdził, że Wicestarosta wybiera dane, które są dla niego wygodne.
W wydatkach inwestycyjnych miasta i powiatu trzeba zobaczyć i porównać udział środków
unijnych w inwestycjach miejskich i powiatowych.
Wicestarosta Kazimierz Sysiak jeszcze raz przypomniał, że gminy, w tym miasto powołane są
m.in. do budowania infrastruktury i tę analizę należałoby pociągnąć dalej i zastanowić się, jakie
możliwości pozyskiwania środków unijnych ma miasto, a jakie ma powiat.
Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
14 gł. – za, 0 gł. – przeciw, 7 gł. – wstrzymujących,
Rada podjęła uchwałę Nr XXV/165/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za
2016 rok.
(uchwała w załączeniu do protokołu.)
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubartowie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

Przewodniczący Rady Henryk Zdunek zwrócił się do przewodniczących komisji
o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji:
 Budownictwa, Komunikacji i Porządku Publicznego,
 Edukacji, Kultury i Sportu,
 Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem,
 Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
przedstawili pozytywne opinie komisji o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Lubartowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Projektu uchwały nie zaopiniowała Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Starosta Fryderyk Puła powołując się na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraźnie
podkreślił, że budżet powiatu zrealizowany został prawidłowo.
Nieładnie brzmi – mówił dalej Starosta – jak sąsiedni powiat łęczyński określa się mianem
Bangladeszu. Nie znam sytuacji finansowej Bangladeszu, nie wiem skąd to określenie się
wzięło. Być może jest to komplement, a nie przytyk. Ostatnio wiele się zmieniło, niektóre
państwa trzeciego świata, niegdyś uważane za zacofane, dzisiaj są wiodącymi.
Jeśli chodzi, o mówienie o samorządzie powiatowym, że jest to tylko „administrowanie”, jest
nieuczciwe i niesprawiedliwe w stosunku do wielu pracowników, którzy w tym samorządzie
ciężko pracują. Starosta przypomniał, że Powiat Lubartowski od kilku lat bierze udział
w bezpłatnym rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, aby ocenić swoje
działania na tle innych powiatów, porównywalnych wielkościowo i budżetowo. Trzy lata temu
Powiat Lubartowski zajął w tym rankingu 13 miejsce, w ub. r. 7 miejsce, a w br. – 6 pucharowe
miejsce. W rankingu punktowane są różne działania, zarówno inwestycyjne, jak nie
inwestycyjne. Starosta jeszcze raz podkreślił, że Powiat Lubartowski pracuje bardzo dobrze,

12

a pracownikom, za ich mrówczą pracę należą się podziękowania. Gdyby radny powiedział, że
Zarząd nic nie robi, to Starosta by uznał, że miał prawo do oceny, ale pracownicy ciężko
pracują, a na jednej z sesji radny Kardasz też o tym mówił i sugerował, że za mało zarabiają.
I tym wszystkim pracownikom należą się od Zarządu podziękowania za pełną zaangażowania
pracę, w szczególności tym, którzy zajmują się projektami unijnymi, gdyż procedury są coraz
bardziej skomplikowane i wymagające.
Jeśli chodzi o inwestycje i rok wyborczy – Być może niektóre samorządy specjalizują się w tym.
Starosta podkreślił, że ani Zarządu, ani Starosty odkąd objął swoją funkcję, nie interesują takie
populistyczne działania pod wybory. Inwestycje są planowane realnie i wykonywane. Czasami,
jednak wykonanie inwestycji się komplikuje z przyczyn na, które Zarząd nie ma wpływu.
Przykłady – przetarg na inwestycję, przy ul. Słowackiego 7, który nie wyszedł, reforma
oświatowa, która przesunęła w czasie wykonanie projektu edukacyjnego, podobnie tzw.
megaprojekt drogowy – preumowa podpisana będzie dopiero w lipcu, a umowa pod koniec roku.
Powiat od dawna jest gotowy do inwestycji, tymczasem jeden z powiatów nie ma jeszcze
decyzji środowiskowej. Tak to wygląda, a jeżeli radny sugeruje, że to pod wybory, to już jego
sprawa.
Radny Lucjan Mileszczyk zauważył, że budżet jest wykonany pod względem formalno-
rachunkowym, ale nie uwzględnia ani celowości, ani gospodarności, na co wskazało RIO
w opinii. Budżet na początku roku był znacznie inny, niż na koniec roku. Różnica w wydatkach
inwestycyjnych to 9 mln zł. Skoro oszczędzamy, to dlaczego nie na początku tylko roku, tylko
w trakcie roku. Sugeruje to raczej bezradność, a nie świadome działanie, by później cieszyć się
tymi inwestycjami. Inwestowanie z własnych środków – nawet, gdyby pieniądze były
zaoszczędzone, powinno być tak skierowane, aby można było wesprzeć się środkami
zewnętrznymi. Porównywanie dwóch budżetów samorządów jest bezsensowne. Należałoby się
zastanowić, ile km dróg ma Powiat Lubartowski, a ile Miasto Lubartów.
Wicestarosta Kazimierz Sysiak odnosząc się do powyższego zauważył, że absolutorium będzie
udzielane Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu, a o celowości wydatków decyduje
Rada. Rada określa cel, a Zarząd jedynie ten cel realizuje. Chcąc porównywać ilość dróg
w mieście i powiecie, to należy też porównywać ilość wodociągów, kanalizacji, gospodarkę
śmieciową itd.
Radny Andrzej Kardasz stwierdził, że nie jest radnym pierwszą kadencję i uczestniczył
w sesjach różnych samorządów i bardzo rzadko spotykał się z sytuacją, aby Zarząd sam siebie
chwalił. To radni Klubu PSL powinni tutaj chwalić Zarząd i wskazywać jego zasługi.
Tymczasem Zarząd zadowolony jest z siebie i sam siebie chwali, to trochę dziwne. Nie wszyscy
mieszkańcy powiatu podzielają zdanie Zarządu. Da się zauważyć taką metodę – robienia „z igły
widły” – wyłapuje się słowo „Bangladesz” i próbuje się nakręcać. Panowie są inteligentni
i doskonale wiedzą, że to była przenośnia. Radny nie bardzo zna kraje trzeciego świata, które
wyszły z biedy, bo Bangladesz jak był Bangladeszem tak dalej jest. Próbuje się insynuować i
wkładać w usta rzeczy, których nie powiedziałem – mówił radny. Stwierdził, że docenia pracę
pracowników zarówno Urzędu Gminy, Urzędu Miasta jak i Starostwa Powiatowego i tę pracę
chwali, gdyż ludzie ciężko pracują. Na zakończenie radny stwierdził, że Powiat podobny jest do
krajów trzeciego świata w zarobkach, gdzie elita zarabia bardzo dużo, natomiast pod nimi jest
„szara masa”. „Szara masa” urzędników zarabia grosze, natomiast Zarząd zarabia bardzo duże
pieniądze i to jest podobieństwo Powiatu Lubartowskiego do krajów trzeciego świata.
Starosta Fryderyk Puła zauważył, że jest również radnym, szefem Klubu Radnych PSL
i czasami, wypowiada się jako radny. Podkreślił, że od wielu lat nie jest zadowolony z budżetu,

13

raz więcej, raz mniej, szczególnie jeśli nie uda coś, co się zaplanuje. Jeśli jednak jakiejś
inwestycji nie uda się zrealizować z jakiegoś powodu, to trzeba to umiejętnie wykorzystać –
zmniejszyć zadłużenie, ale nie przenosić środków na inne nieprzygotowane inwestycje. Droga
do Kozłówki jest przygotowana od dawna do pozyskania środków zewnętrznych, w tym
podpisane są porozumienia z dwoma gminami i złożony wniosek o środki na tzw. schetynówki.
Jednak rząd zdecydował o zmniejszeniu środków na schetynówki i powiat środków nie
otrzymał, podobnie w br. – być może również dlatego, że w ostatniej chwili środki zostały
zmniejszone. Teraz są obietnice, że środki na schetynówki zostaną zwiększone, jednak pozostaje
pytanie, czy nie zostaną zmienione kryteria, a jeśli tak, to czy będą dla powiatu korzystne.
Pewne ważne inwestycje Zarząd Powiatu przygotowuje w kilku wariantach, tak aby mieć różne
możliwości pozyskania środków zewnętrznych z różnych źródeł – tak jak to jest w przypadku
drogi do Kozłówki, gdzie były próby pozyskania środków z PROW-u i z tzw. schetynówek. Tak
więc, Zarząd ”nie przegapia” możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Tymczasem na sesji budżetowej radny Kardasz proponował wprowadzenie inwestycji
finansowanych w całości ze środków powiatowych (pochodzących z kredytu) obiecując, że w
lutym lub marcu będą olbrzymie środki na inwestycje. Jeżeli Zarząd przegapił jakieś środki na
przebudowę budynku starego szpitala, to proszę nam je pokazać – mówił Starosta, bo Zarząd
takich środków do dzisiaj nie widzi. Chodzi o to, aby być choć trochę odpowiedzialnym za
słowo, bo czasami z tego słowa trzeba się rozliczyć.
Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
14 gł. – za, 0 gł. – przeciw, 7 gł. – wstrzymujących,
Rada podjęła uchwałę Nr XXV/166/17 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubartowie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
(uchwała w załączeniu do protokołu.)
Przewodniczący Rady podziękował członkom Zarządu Powiatu za prawidłowe zrealizowanie
budżetu w 2016 r. oraz pogratulował udzielonego absolutorium.
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. (15.35-15.45)
Po przerwie wznowił obrady

Obrady

Komentarze do: “Sesja Rady Powiatu – Gorąca dyskusja o budżecie

  1. KUZYN

    Prawdopodobnie tak. Ale to obrona Zarządu na czele ze Starostą. Za dobre układy i stanowisko trzeba zapłacić. A podany budżet trzeba chwalić. Nie długo wybory.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *