19 Czerwca – VI Sesja Rady Gminy Abramów

20150222_162204

RADA GMINY ABRAMÓW

ZAWIADOMIENIE

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Abramów.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za 2014 r.
 8. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2014 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 10. Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.
 12. Głosowanie nad  projektem  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2014 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Abramów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Leszek Ogórek 

Serdecznie zapraszam!

Informacja ze strony: http://www.abramow.pl/aktualnosci/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *