LIR – Okresowa emerytura rolnicza

IMG_20140423_150412

Rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Zgodnie bowiem  z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Z:http://www.lir.lublin.pl/pl/aktualnosci.php?stan=detail&news_id=1604

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *