Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – szansa na działanie nie tylko dla młodych

sokół_garbów_1 (13)

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zapewne znane jest części mieszkańców przynajmniej ze słyszenia, ale ile osób wie, że to stowarzyszenie działa na terenie naszej gminy? Ale o tym szerzej następnym razem, na teraz kilka podstawowych informacji.

Towarzystwo ma bogatą i długą historię, której początki sięgają jeszcze czasów zaborów, prężnie rozwijało się w okresie międzywojennym. Niestety w okresie Polski Ludowej stowarzyszenie zostało zdelegalizowane, a działalność zakazana, odradzać się zaczęło dopiero po roku 1989. Towarzystwo  działa również poza granicami Polski, a w kraju działają Oddziały regionalne PTG „Sokół”. „Sokolnicy” z naszego terenu należą do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie. Zainteresowanych bardziej szczegółową historią towarzystwa odsyłamy do materiałów znajdujących się w internecie.

Zakres działalności TG „Sokół” jest szeroki i jeśli ktoś chce działać może znaleźć tam dla siebie miejsce. Cele jakie sobie stawia Towarzystwo „Sokoła” w Lublinie zawarte jest w Statucie, którego fragment zamieszczamy poniżej:

II. CELE TOWARZYSTWA I SPOSÓB ICH URZECZYWISTNIENIA

Art. 6
Celem Towarzystwa jest podnoszenie dzielności duchowej i fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrabianie w nim karności, spójni i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec Państwa i wszelkich innych cnót obywatelskich, stanowiących podstawę istotnej miłości Ojczyzny.

 1. Ideał wychowawczy do którego dąży Towarzystwo jest całkowicie zgodny z zasadami wiary katolickiej i moralności, na zasadach tych się opiera i jest osiągany poprzez bezwzględne ich stosowanie.
 2. Skutkiem wychowawczych działań Towarzystwa jest Człowiek, który jest dobrym katolikiem, polskim patriotą i gorliwym szerzycielem wyznawanych zasad.

Art. 7
Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży poprzez:

 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 5. upowszechnianie kultury oraz  ochrony dóbr kultury i tradycji;
 6. prowadzenie działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania a także stosowanie klasycznego modelu wychowania podczas wszelkich podejmowanych działań;
 7. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 10. działalność charytatywną;
 11. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 12. działanie na rzecz integracji narodów Europy oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 13. promocję i organizację wolontariatu.

Źródło: http://tgsokol.lublin.pl/onas/statut

Podsumowując: Towarzystwo działa na wielu płaszczyznach: wychowawczej, patriotycznej, historycznej. Organizuje  obozy sportowe m.in. kajakarskie, narciarskie, strzeleckie i inne, obozy turystyczno-krajoznawcze czy obozy wojskowe. Działają polowe drużyny np: Lubelska Kompania Polowych Drużyn Sokolich im. Św. Michała.

Następnym razem przedstawimy ludzi, którzy działają na naszym terenie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *