Czy I sesję Rady Gminy w Abramowie obejrzymy na żywo w internecie?

rada tel

W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym na początku 2018 roku, sesje rady gminy od tej kadencji będą musiały być transmitowana i utrwalane. Będzie to istotne novum, a szczególnie w naszej gminie, gdzie do tej pory nie były publikowane nawet protokoły z posiedzeń rady. Teraz każdy mieszkaniec będzie miał możliwość śledzenia posiedzenia rady gminy, czy to na żywo, czy z odtworzenia. Bo zobaczmy co mówi znowelizowana ustawa (art.20,p.1b): Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. (ź: https://www.portaloswiatowy.pl)

Pytanie, czy mieszkańcy gminy Abramów będą mogli bez przeszkód obejrzeć I sesję rady gminy wydaje się o tyle zasadne, że w gminach w których odbyły się już I sesje, nie wszędzie przebiegało to zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy.

Inne najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych podajemy  za stroną: Serwis Samorządowy PAP:

Dłuższa kadencja. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.

Budżet obywatelski formą konsultacji z mieszkańcami. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosić ma co najmniej 0,5 proc. wydatków jednostki samorządowej, a o przeznaczeniu środków decydować będą corocznie mieszkańcy. W miastach na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe.

Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych

Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

Ustawowe określenie minimalnej liczebności klubów radnych we wszystkich organach stanowiących (w małych jednostkach – co najmniej 3 radnych, w dużych – 1/10 ogółu radnych).

Bez wójta w zarządzie. Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Coroczna debata o stanie samorządu. Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Inicjatywa uchwałodawcza. Przyznanie mieszkańcom gminy, powiatu i samorządu województwa prawa inicjatywy uchwałodawczej (obecnie takie prawo fakultatywnie może być przewidziane w statucie danej jednostki samorządowej); grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200, a w gminach większych – co najmniej 300 osób.

Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustaw samorządowych jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wypełniać od następnej kadencji.

źródło; http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.radny/180409/Nowe-obowiazki–Najwazniejsze-zmiany-w-ustawach-samorzadowych-

Komentarze do: “Czy I sesję Rady Gminy w Abramowie obejrzymy na żywo w internecie?

  1. XX

    A tak odnośnie wyborów- kogo obstawiacie na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy? Ja stawiam na radną z Debin B. Łysiak.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *